Ana içeriğe atla

Dersler

Kodu

Ders Adı

Ders

Uygulama

Laboratuar

Yerel Kredi

AKTS

ITB3040

20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler

3

0

0

3

3

ITB2030

Bilim Felsefesi

3

0

0

3

3

ITB3210

Çağdaş Toplum ve İletişim

3

0

0

3

3

ITB3330

Çevre ve Ekoloji

3

0

0

3

3

ITB2090

Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları

3

0

0

3

3

ITB3570

Eğitim Felsefesi

3

0

0

3

3

ITB2040

Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları

3

0

0

3

3

ITB3020

Felsefeye Giriş

3

0

0

3

3

ITB3550

İnsan Hakları

3

0

0

3

3

ITB3270

İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın

3

0

0

3

3

ITB3260

Kültürel Çalışmalar ve Kimlik

3

0

0

3

3

ITB3220

Modernite ve Tüketim Toplumu

3

0

0

3

3

ITB3420

Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı

3

0

0

3

3

ITB3250

Psikolojiye Giriş

3

0

0

0

3

ITB3130

Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih

3

0

0

3

3

ITB3560

Siyaset Felsefesi

3

0

0

3

3

ITB3010

Sosyoloji

3

0

0

3

3

ITB3150

Tarih ve Sinema

3

0

0

3

3

ITB2080

Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın

3

0

0

3

3

ITB4100

Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler

3

0

0

3

3

ITB3390

Uygarlık Tarihi

3

0

0

3

3

ITB3360

Sanat Tarihi

3

0

0

3

3

ITB2020

Bilim Tarihi

3

0

0

3

3

ITB4930

 

Mimarlık Tarihi

3

0

0

3

3

ITB4040

Gönüllülük Çalışmaları

30033

ITB1680

Çoksesli Müziğe Giriş

3

0

0

3

3

 

 

Ders İçerikleri

 

 

ITB3040 – 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler

 • Bu ders, 20. yüzyılda dünyadaki ve Türkiye’deki siyasal gelişmeleri ve toplumsal hareketleri inceler. Emperyalizm, kapitalizm, faşizm, milliyetçilik ve feminizm gibi kavramları tanıtır. Genel olarak, I. Dünya Savaşı, savaş sonrası kitle kültürü, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, Avrupa’da Faşizmin yükselişi, İkinci Dünya Savaşı, sömürgeleşen ülkelerdeki bağımsızlık hareketleri, Soğuk Savaş, modernleşme ve kimlik sorunları, Ortadoğu ve sorunları, 21. Yüzyıldaki yeni muhafazakarlık, küreselleşme ve çevre sorunlarını işler.

 

ITB2030 – Bilim Felsefesi

 • Bu derste, bir kültür formu ve bilgisel etkinlik olarak bilim konusunda bir kavrayış geliştirmek, bilim felsefesinin ana problemlerini ve bunlara yönelik çözüm denemelerini tanıtmak, eleştirel ve sorgulayıcı bir gözle bu problemlere öğrencinin yönelmesini sağlamak hedeflenmektedir.

 

ITB3210 – Çağdaş Toplum ve İletişim

 • İletişim toplumsal yaşamın ve kültürel oluşumların en önemli koşuludur. Kitle iletişimi dışında duygu ve düşüncelerin anlamlar düzeyinde paylaşımı olarak iletişim insanın kültür tarihi kadar eskidir. Bu dersin amacı öğrencilere iletişimle ilgili temel bilgileri vermek ve çağdaş toplumda iletişim olgusunu tüm yönleriyle tartışmaktır. Bu çerçevede; çağdaş toplumda iletişimin karşılaştırmalı yeri, iletişim sürecinin temel öğeleri, işleyişi, yazılı, sözlü, sözsüz iletişimin özellikleri, kitle iletişimi ve iletişimin ilkeleri gibi konular ele alınacaktır.

 

ITB3330 – Çevre ve Ekoloji

 • Bu derste çevre kirliliğinin insan ve diğer canlılar üzerine etkisi, dünyamızı tehdit eden sorunlar ve bunlar için çözüm önerileri tartışılarak öğrencilerde birey olarak çevre bilincinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki konuların bir kısmı tartışılacaktır:
 • Çevre ve Ekoloji Tanımları, Doğal Dengenin Bozulması, Ekolojik Dengenin Bozulması, Ekolojik Dengenin Bozulmasına Etki Eden Faktörler (Kent Ekolojisi, Nüfus Artışı,..), Çevre Kirliliği ve Sınıflandırılması, Hava Kirleticileri ve Hava Kirliliği, Hava kirleticilerinin Ozon Tabakası Üzerine Etkisi ve Sera Etkisi, Su Kirleticileri ve Su Kirliliği, Atıksu Tayininde Önemli Parametreler, Toprak Kirliliği, Gürültü Kirliliği ve Önlenmesi, Diğer Kirletici Türlerinin Çevreye Etkisi, Sanayileşme ve Ekolojik İlişkiler, Diğer Kirlilik Çeşitleri ve ÇED Raporları.

 

ITB2090 – Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları

 • Dersin amacı, öğrencilere Demokrasi'nin kavramsal bir çerçevesi ile birlikte Demokrasi'nin temel ilke ve kurumlarını disiplinlerarası bir bakışla tanıtmak ve konuyu Türkiye örneği ile ilişkilendirerek, öğrencilere ,aktif birer vatandaş olarak demokratik süreç ve tartışmalarla ilgili bir perspektif kazandırmaktır.
 • Ders demokrasi konusunu teorik ve pratik çerçevede ele almaktadır. Öncelikle demokrasinin siyasal kuram içindeki ilintisine bakarak, felsefi ve ahlaki temelleri üzerinde durur. Demokrasinin sadece bir prosedürler bütünü mü yoksa belirli kurum ve normları icbar eden esaslı temelleri olan bir kuram mı olduğunu ve konunun siyaset haricinde, din, ekonomi ve hukuk gibi alanlarla ilişkini tartışır. Bunların yanında, pratik anlamda, bir vatandaşlık hakkı olarak siyasal katılım açısından gerekli olan siyasi kurum ve prosedürlerin neler olduğuna bakarak, özelde de Türk siyasi tarihi açısından demokrasiye geçiş süreci ile ilgili konuları ele alır.

 

ITB3570 – Eğitim Felsefesi

 • Bu ders, Türkiye’de eğitim ve öğretimle ilgili eğitim sisteminde yapılması gereken işlerin metodik bir yolla öğretilmesini amaçlamaktadır.
 • Eğitim Felsefesi eğitim ve öğretimde kullanılan kavram, deyim, kabul ve benzeri hususların etraflıca aydınlatılması ve sahadaki yanlış anlayış ve hataların ayıklanmasıdır. Eğitim ve öğretimde başvurulan metotların günümüz gelişmesi açısından analiz ve geçerliğinin tayini gerçek manada eğitim felsefesiyle mümkün olmaktadır. Türk eğitim sisteminin etkilendiği felsefeler ele alınarak, eğitim akımlarına göre hedef-davranış, içerik, eğitim ve sınama durumları örneklerle açıklanacaktır.

 

ITB2040 - Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları

 • Bu derste Cumhuriyet Türkiye’sinde uygulanan ekonomi politikaları, küresel ekonominin gelişimi, küresel ekonomi ile bütünleşme süreci ve ortaya çıkan sorunlar/ açılımlar ele alınacaktır. Bu çerçevede küresel ekonomi, ulusal ekonomi ve küresel ekonomi arası ilişkiler, uluslararası ekonomik kuruluşların rol ve işlevleri ve bu kuruluşların ulusal ekonomiler üzerindeki etkiler vb. konular üzerinde durulacaktır.

 

ITB3020 – Felsefeye Giriş

 • Bu derste temel felsefi sorunlar ve bu sorunlar çerçevesinde gelişen temel felsefi tartışmalar, felsefe tarihine bağlı olarak anlatılmaktadır. Bilgi, bilim, birey, toplum, siyaset, ahlak, sanat alanlarındaki temel tartışmalar, konunun gerektirdiği şekilde, Sokrates, Platon, Aristoteles, Descartes, Locke, Hobbes, Kant gibi filozofların düşüncelerine bağlı olarak bilgilendirici ve eleştirel bir biçimde anlatılmaktadır.

 

ITB3550 – İnsan Hakları

 • Dersin ana hedefi, evrensel insan hakları hususunda öğrencileri bilgilendirip, eleştirel ve rasyonel düşünebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu çerçevede Evrensel İnsan Hakları Teorisi, İnsan Hakları, Liberalizm ve Batı Kültürü, Evrensel İnsan Hakları ve Kültürel Rölativizm gibi konular ele alınacaktır.

 

ITB3270 - İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın

 • Bu ders, İstanbul’un genel bir panaromasını çizer. İstanbul’un tarihini ve mekansal dönüşümünü analiz eder. Yoksulluk, gecekondulaşma, soylulaştırma ve değişen tüketim özellikleri gibi konuları irdeler. Ekonomik liberalizmin ve globalleşmenin temel etkisinin yanı sıra konut piyasasında olduğu gibi formel ve enformel ekonomik sektörlerin nasıl ortaya çıktığı üzerinde yoğunlaşır. Son olarak bu ders, İstanbul’un etnik, dini ve sınıfsal yapısına ve çatışmalarına dikkat çeker.

 

ITB3260 - Kültürel Çalışmalar ve Kimlik

 • Bu ders kültürel çalışmaların temel kavramları ve kuramları ışığında kimlik olgusunun kapsamlı bir analizini içerir. Kültür ve kimlik kavramları milli kimlik, kimlik ve farklılık, küreselleşme, doğu-batı ikilemi gibi bağlamlarda kuramsal bir yaklaşımla ele alınır. Bununla birlikte derste dünya, Avrupa ve Türkiye özelindeki daha somut kimlik tartışmaları ve gündemleri yukarıda belirtilen kuramsal çerçeve içinde incelenecektir.

 

ITB3220 - Modernite ve Tüketim Toplumu

 • Bu dersin amacı öğrencilere Sanayi Devriminden bu yana süregelen arz ve talep arasındaki bilgilendirme süreçlerini tanımlamaları ve genel bir bakış açısı elde etmeleri için gerekli donanımı sağlamaktır. Sanayi devrimiyle başlayan seri üretim, modern toplumun vazgeçilmez süreci olan toplu tüketimin oluşması, şehirleşme bu dersin tarihi boyutunu ele aldığımız birinci bölümünü oluşturmaktadır. Yeni tüketim kalıpları, tüketici grupları, küreselleşme ve tüketim, arzuların akışkanlığı, tüketim üzerinden kimlik tanımları bugünü tüketim kavramı üzerinden anlamamızda bize ışık tutacak konular olacaktır. Tüketimin geleceği konusunda bugünü anlayarak yeni cevaplar aramak ise son bölümümüzü oluşturacaktır.

 

ITB3420 - Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı

 • Bu derste Osmanlı Devleti tarihine yaklaşımlarda sergilenen temel görüşler ele alınacak ve tartışılacaktır. Bu çerçevede Osmanlı Devleti’nin sosyal, ekonomik ve kurumsal yapısı yüzyıllara ve önemli değişim noktalarına ayrılarak ayrı ayrı ele alınacaktır.

 

ITB3250 - Psikolojiye Giriş

 • Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji bilimini genel hatlarıyla tanıtmaktır. Bu çerçevede psikolojinin konusu, gelişim tarihi, temel sorun alanları ve tartışma konuları ele alınacaktır.

 

ITB3130 - Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih

 • Bu ders 19-20. yüzyıllara ve günümüz dünyasına şekil vermiş ideolojileri kuramsal ve tarihsel olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Ders genel olarak ideoloji kavramını ve bu kavramın oluşumunun tarihçesini inceledikten sonra, tekil ideolojilerin tarihine, teorik varsayımlarına ve amaçlarına odaklanacaktır. Ders üç bölüme ayrılmıştır: birinci bölüm, ideoloji kavramını anlam ve tarihçe açısından incelemeyi hedeflemektedir. İkinci bölümde, liberalizm, sosyalizm, milliyetçilik, anarşizm, faşizm, feminizm, muhafazarlık gibi ideolojilerin kuramsal varsayımları, özellikleri ve tarihleri incelenecektir. Üçüncü bölümde, ideoloji kavramının ve söz konusu ideolojilerin küreselleşme süreçleri içindeki konumları ve ideolojilerin geleceği tartışılacaktır.

 

ITB3560 - Siyaset Felsefesi

 • Dersin ana hedefi, temel siyasi kavramlar ve problemler hususunda öğrencileri bilgilendirip, eleştirel ve rasyonel düşünebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu çerçevede Klasik Siyaset Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve Siyasi Teoloji, Modern Siyaset Felsefesi vb. konular ele alınacaktır.

 

ITB3010 – Sosyoloji

 • Dersin amacı öğrencilere toplumsal olayları ve ilişkileri kavrama bilinci kazandırmak ve içinde yaşadıkları toplum olaylarını anlama konusunda belli bir bilimsel perspektif sunmaktır. Bu çerçevede toplumbiliminin amacı, yöntemleri, toplum ile ilgili temel kavramlar ve toplumların tarih içindeki gelişimleri ve değişimleri ele alınacaktır.

 

ITB3150 - Tarih ve Sinema

 • Dersin amacı, öğrencileri sinema dili, kültürü ve tarihi konusunda temel bilgi ve kavramlara tanıdık ve hakim kılarak eleştirel sinema izleyicileri olmalarına teşvik etmektir. Bu çerçevede sinema tarihi içinde sinema dilinin gelişimi ve çeşitlenmesi temel filmler ve sinema kuramları çerçevesinde ele alınacaktır.

 

ITB2080 - Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın

 • Bu ders, kadın tarihine panoramik bir bakış ve kadın çalışmalarına giriş niteliğindedir. Amaç, toplumsal dönüşümleri toplumsal cinsiyet merceklerinden okumaktır. “Kadına dair olan”ın toplumsal dönüşümlerle iç içe geçerek yaşadığı süreklilikler, dönüşümler ve kırılma noktaları bu dersin konusudur. Bununla amaçlanan 1980'lere kadar sosyal bilimlerin yok saydığı kadınları görünür kılmak ve “kadınlar nerede” sorusuna cevap aramaktır.
 • Ders 4 ana bölümden oluşmaktadır. Dersin birinci bölümü toplumsal cinsiyet, feminizm ve erkeklik tartışmalarına odaklanarak kadın çalışmalarına bir giriş niteliğini taşımaktadır. 2. bölümde 20.yüzyıl öncesi ve 20. yüzyıl sonrası Avrupa tarihi kadınların rolleri, hareketleri ve kadınlara yönelik söylemler ve politikalar üzerinden yeniden okunacaktır. 3. bölüm Türkiye örneği üzerinde duracak ve modernleşme, Kemalizm ve (Türk solu ve siyasal İslam vs.) çeşitli siyasi hareketleri kadınların tecrübeleri, söylemleri üzerinden tartışacaktır. 4. bölüm güncel dünya siyaseti tartışmalarına odaklanacaktır: militarizmin, kapitalizmin, küreselleşme süreçlerinin ve şiddetin toplumsal cinsiyet lensleri ve kadınların tecrübesi üzerinden tartışılması hedeflenmektedir.

 

ITB1020 - Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler

 • Bu derste günümüz toplumsal yapısı içinde çokça kullanılan kavramların – modern, global, evrensel, liberalizm, sekülerizm, ulus-devlet gibi – tarihsel ve bölgelere göre ortaya çıkışları, değişimleri, bunların öngördüğü yapıların tezatlıkları ve toplumlarda yarattığı sorunları birbiri ile ilişkili olarak eleştirici ve analitik bir yaklaşımla anlamak ve sorgulamak için gerekli alt yapının asgari düzeyde sağlanması hedeflenmektedir. Örneğin, modern toplum ne zaman, nasıl ve neden oluştu, bu oluşumlar hangi süreçlerden geçti? Özellikle çok nedenli modeller kullanarak, dört değişik sürecin (siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel) belli noktalarda nasıl kesiştiğine bakılarak yapılan analiz ağırlıklı olması öngörülmektedir. Bu çerçevede feodal dönemden günümüze batı medeniyetinin gelişim sürecinin kendi içindeki tarihsel dönüşümü ve analizi, ayrıca günümüz toplumlarıyla kurulacak bağlantılar ve karşılaştırmalı analizler ele alınacaktır.

 

ITB3390 - Uygarlık Tarihi

 • Bu ders ile öğrencinin önce kendini sonra toplumun ve çevresindeki ulusların ve uygarlıkların geçirdiği evreleri ve gelişimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar geçen evrede katetmiş olduğu sosyo-ekonomik ve kültürel değişim incelenecektir.

 

ITB3360 – Sanat Tarihi

 • Dersin amacı tarihöncesinden yirminci yüzyıla kadar kronolojik biçimde sanatı genel kültür olarak öğretmek ve çevredeki sanat eserlerine duyarlılığı arttırmaktır. Bu çerçevede tarihöncesinden yirminci yüzyıla kadar görülen sanat akımları ve üsluplarının ayırıcı özellikleri anlatılarak öğrencilere baktıkları eserleri tanıma becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır.

 

ITB2020 – Bilim Tarihi

 • Dersin amacı bilim tarihi ve bilim felsefesine ilişkin belirli bir kavrayış geliştirmek, bilim tarihindeki dönüm noktaları ve çeşitli kültürlerdeki bilim anlayışları üzerinde durarak bu konularda öğrenciye genel kültür kazandırmaktır. Bu çerçevede Mısır, Eski Yunan, Çin, Hindistan, İslam Medeniyeti ve Batı olmak üzere dünya kültürlerinde bilimin tarihi ve gelişmesi ana hatlarıyla ele alınacak ve bilim felsefesinde öne çıkan bazı görüşler (Kuhn, Lakatos, Popper vs.) incelenecektir.

 

ITB4930 – Mimarlık Tarihi

 • Dersin amacı öğrencilere mimarlığın temel kavramları ve mimarlık tarihinin gelişim süreçlerine dair genel bir farkındalık ve kültür kazandırmaktır. Bu çerçevede tarım-öncesi dönemden günümüze kadar dünya mimarlığının değişim çizgisinin ana hatlarıyla ele alınması hedeflenmektedir.

 

ITB4040 – Gönüllülük Çalışmaları

 • Dersin amacı öğrencilerin; bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi konusunda öz değerlendirme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü artırmaktır. Bu çerçevede Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vb.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük gibi konular işlenecektir. 

 

ITB1680 – Çoksesli Müziğe Giriş

 • Ders formal müzik eğitimi çok az olan veya hiç olmayan tüm öğrencilere yöneliktir. Öğrenciye müzik öğeleri, besteciler, besteler, formlar, dönemler, stiller ve türler üzerinden müzik dünyasını tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Dinleme örnekleri, sınıf tartışmasının öne çıkan noktalarını göstermek için kullanılan sınıf çalışmasının ayrılmaz bir parçası olacaktır. Dersin amacı öğrencinin kültürel farkındalığını ve takdirini müzik üzerinden sağlamaktır. Bu bağlamda dersin içeriğinde işlenecek konular şu şekildedir: Müziği dinlemek, konser adabı, icracılık, batı müziği çalgıları, orkestra, şefin rolü, oda müziği toplulukları, müzikal dönemler, stiller, müziğin toplumsal fonksiyonu, tarih boyunca müzik ve Türkiye’de müzik.