Ana içeriğe atla

Tarih Yüksek Lisans Programı

Tarih Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: İnsan ve Toplum Bilimleri

 

Programın Amacı: Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı, tarih alanında araştırma-inceleme ve eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmek, eleştirel düşünebilen uzmanlar yetiştirmek, tarih disiplininin ülkemizde daha etkili bir konuma gelmesini sağlamaktır. Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı ile öğrencilere gerekli tarihsel bilgiler verilecek, tarih kavramları ve metotları öğretilecektir. Öğrenciler bu programla, disipline ait bilgiyi elde etme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanacak ve böylece yetenekli birer akademisyen ve öğretmen olma fırsatı bulabileceklerdir. Bu program, özellikle Osmanlı Tarihi, Modern Türk Tarihi, Avrupa Tarihi gibi alanlarda karşılaştırmalı ve interdisipliner perspektifler sunarak, akademik kariyer sahibi olmak isteyen öğrencileri doktora programlarına hazırlayacaktır.

 

Programın Dili: Türkçe

 

Mezuniyet Koşulları: 

Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları, yayın şartını sağlamaları ve tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

 

Yüksek Lisans Yayın Şartı: Yüksek lisans mezuniyetinin gerçekleşmesi için öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden üretilmiş bilimsel çalışmanın aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir;

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış, sözlü/poster çalışması yapmış olması,

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması,

c) Ulusal/uluslararası başarı ile bitirilmiş bir projede yer alması ya da projeyi finanse eden kurum tarafından başarılı olarak kabul edilmiş ara rapor olması,

ç) Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olması.

 

Programdaki Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

TAR5104

Tarihyazımı

Historiography

Program Zorunlu

3

TAR5103

Tarih Araştırmalarında Kaynak ve Metodoloji

Methodology and Sources in Historical Research

Program Zorunlu

3

TAR5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Ethic in Research Methods

YÖK Zorunlu

2

TAR5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

TAR5110

Avrupa Tarihi

History of Europe

3

TAR5111

Geç Dönem Osmanlı Tarihi

Late Ottoman History

3

TAR5112

Kavramlar Tarihi

History of Concepts

3

TAR5108

Kent Tarihi ve Toplumsal Kuram

Urban History and Social Theory

3

TAR5113

Osmanlı Kültürü ve Gündelik Hayatı

Ottoman Culture and Daily Life

3

TAR5100

Osmanlı Modernleşme Tarihi

History of Ottoman Modernization

3

TAR5101

Osmanlı Paleografya ve Diplomatiği

Ottoman Paleography and Diplomatic

3

TAR5102

Osmanlı Tarihinde Seçme Konular

Selected Topics in Ottoman History

3

TAR5106

Tarih Felsefesi

Philosophy of History

3

TAR5105

Türk Demokrasi Tarihi

History of Turkish Democracy

3

TAR5107

Türk Dış Politikasında Temel Konular

Major Topics in Turkish Foreign Policy

3

TAR5114

Türk Siyasetinde Temel Meseleler

Major Topics in Turkish Politics

3

TAR5115

Cumhuriyet Tarihinde Seçme Konular

Selected Topics in Republican History

3

TAR5109

Yakın Dönem Türk Düşünce Tarihi

Contemporary Turkish Intellectual History

3

 

Akademik Kadro:

  • Prof. Dr. Fatma Gül Demirel
  • Prof. Dr. Ercan Karakoç
  • Prof. Dr. Nalan Turna
  • Doç. Dr. Turhan Ada
  • Doç. Dr. Mehmet Beşikçi
  • Doç. Dr. Fatma Tunç Yaşar
  • Dr. Öğr. Üyesi Dr. A. Teyfur Erdoğdu

 

Kimler Başvurabilir?

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvurabilmek için, adayın en az dört yıllık bir fakülte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES/sözel+eşit ağırlık) minimum 65 standart puan, ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından (YÖKDİL, YDS, EDYS, KPDS, ÜDS) en az 50 veya YTÜ’nün düzenlediği yabancı dil sınavından en az 60 almaları gerekmektedir.

 

ALAN İÇİ

Tarih dört yıllık lisans programlarından mezun olan öğrenciler alan içi sayılır.

ALAN DIŞI

Alan içinde yer almayan bölümlerden mezun olanlar alan dışı sayılır.